Informacja

NACZELNA KOMISJA BIOETYCZNA

DO SPRAW BADAŃ KLINICZNYCH

Naczelna Komisja Bioetyczna do spraw Badań Klinicznych to niezależny podmiot ustanowiony na mocy art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, który jest dedykowany wydawaniu opinii etycznych badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Komisja stoi na straży ochrony praw, bezpieczeństwa i dobrostanu uczestników badań klinicznych.

Do zadań Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych (NKB) należy:

  • sporządzanie oceny etycznej badania klinicznego produktów leczniczych stosowanych u ludzi we współpracy z wyznaczonymi komisjami bioetycznymi;   
  • współpracę z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie oceny etycznej badania klinicznego;
  • rozpatrywanie wniosków o wpis na listę komisji bioetycznych uprawnionych do sporządzania oceny etycznej badania klinicznego;
  • prowadzenie szkoleń dla członków komisji bioetycznych z zakresu bioetyki i metodologii badań naukowych z udziałem ludzi lub z użyciem ludzkiego materiału biologicznego oraz dla osób zapewniających obsługę komisji bioetycznych.

Skład Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych (NKB)

Członkowie NKB są powoływani i odwoływani przez Ministra Zdrowia. Kandydatów na członków Naczelnej Komisji Bioetycznej przedstawia Prezes Agencji Badań Medycznych. Kadencja członka Naczelnej Komisji Bioetycznej trwa 4 lata.  Pracami NKB kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - jego zastępca. Członkami Naczelnej Komisji mogą być przedstawiciele wybranych zawodów medycznych i niemedycznych oraz reprezentanci organizacji pacjentów wpisanych do wykazu organizacji pacjentów Rzecznika Praw Pacjenta.

 

NKB tworzy maksymalnie trzydziestu członków:

Opcje strony

do góry