Biografie członków NKB

Pani prof. dr hab. Ewa Baum; 

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W kadencji 2020-2024 pełni funkcję prodziekana na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMP.

Zainteresowania naukowe dotyczą kwestii związanych z ekspansywnym rozwojem biomedycyny i kontekstami etycznymi oraz prawnymi, które są implikowane przez te wydarzenia. W szczególności zaś konsekwencjami rozwoju współczesnej transplantologii, medycyny regeneracyjnej oraz dializoterapii, a także poradnictwa genetycznego, jakości życia pacjentów chorych przewlekle ze szczególnym uwzględnieniem ich zasobów wewnętrznych.

Członek międzynarodowych zespołów badawczych oraz towarzystw, m. in. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, a także jedna z pomysłodawczyń podpisania Listu Intencyjnego w zakresie pracy z pacjentem wywodzącym się z odmiennego kręgu kulturowego oraz realizatorka cyklu szkoleń przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Autorka oraz współautorka ponad 150 prac naukowych.

 

Pan dr hab. n. med. Jan Biegus, Prof. UMW;

Specjalista kardiolog, w roku 2016 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Następnie, w roku 2020 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, od 2023 profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pracuje w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Instytucie Chorób Serca, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Od 2021 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki  w Instytucie Chorób Serca, Uniwersytetu Medyczny we Wrocławiu. Pan doktor był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2021 roku otrzymał Specjalną nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wyróżniających się młodych Naukowców.

Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji w recenzowanych czasopismach o zasięgu światowym. Brał udział w ponad pięćdziesięciu badaniach klinicznych kardiologicznych.

 

Pani prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska;

Lekarz ze specjalizacją z położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Prorektor ds. dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Ukończyła studia medyczne na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W roku 2007 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Następnie, w roku 2018 uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W marcu 2023 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

W latach 2004-2022 związana z Katedrą i Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie/Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prorektor ds. dydaktyki PUM w kadencji 2020–2024.. Od 2022 roku kierownik Kliniki Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej PUM w Szczecinie. Jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Członkini Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz Zarządu Sekcji Ginekologii Operacyjnej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, jest także sekretarzem Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

W 2021 rozpoczęła kolejną specjalizację z chirurgii onkologicznej.

 

Pani prof. dr. hab. n. med. Maria Dudziak;

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, specjalizacja II’ z chorób wewnętrznych w 1988 roku, specjalizacja z kardiologii 1993 rok. Od 2003 do 09.2023 pełniła funkcję kierownika  Zakładu Diagnostyki Chorób Serca Wydziału Lekarskiego GUMed  w Gdańsku.

W roku 1985 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Następnie, odpowiednio w roku 2006 uzyskała tytuł doktora habilitowanego oraz w 2019 roku tytuł profesora nauk medycznych.

Kieruje pracami naukowymi i dydaktycznymi kardiologów w Zakładzie Diagnostyki Chorób Serca od 2003 roku. Pani profesor sprawowała funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego od 2012 – 2020 roku.  Brała udział w pracach Komisji Bioetycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2019 do 2023 roku.

 

Pan prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos;

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hematologii. W 2013 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz tytuł profesora nauk medycznych.

Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz lekarz kierujący Wieloprofilowym Oddziałem Zachowawczym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie.

Za oryginalne pracy badawcze oraz wybitny dorobek naukowy otrzymał wiele nagród indywidualnych jak i zbiorowych zarówno polskich i międzynarodowych. Aktualny wskaźnik Hirscha 30. Był laureatem programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej min.:, START, POWROTY, KOLUMB oraz FOCUS.  

Posiada doświadczenie w badaniach klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych, gdzie pełnił rolę zarówno głównego badacza i współbadacza. Był sponsorem badań niekomercyjnych jako Członek Zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego oraz Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wyniki pierwszych prób klinicznego stosowania immunoterapii oraz leczenia lekami immunomodulującymi chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego oraz ostre białaczki szpikowe zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach min.: Lancet Oncology, Blood, Leukemia, Haematologica, British Journal of Cancer, British Journal of Haematology. Jest autorem i współautorem zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych.

Jest liderem Konsorcjum realizującego projekt powstania Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy SPSK4.

W latach 2011-2019 był Redaktorem Naczelnym Acta Haematologica Polonica. W 2023 roku został wybrany prezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (kadencja 2023-2027).

 

Pan dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz prof. UM;

Absolwent Wydziału Lekarskiego WAM w Łodzi, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej. Profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, twórca i wieloletni Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego. Autor planów i programów nauczania na kierunkach medycznych. Koordynator kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne. Członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie (2005-2020).

Kierownik i uczestnik wielu badań naukowych. Autor/współautor ponad 300 publikacji polskich i zagranicznych w zakresie medycyny ratunkowej, medycyny katastrof, chirurgii ogólnej i zdrowia publicznego. Autor podręczników dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Promotor rozpraw doktorskich, prac magisterskich i licencjackich. Organizator, mówca i uczestnik debat i konferencji międzynarodowych w Polsce i na świecie.

Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, Rady Naukowej WIHE w Warszawie oraz Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich.

Ekspert komisji Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania standardów nauczania na kierunku ratownictwo medyczne, komisji MZ ds. opracowania ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, komisji MZ ds. podstawy programowej kształcenia w zawodach, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Zespołu Kierunków Studiów Medycznych od 2009 r.).

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Polskiej Rady Resuscytacji.

Członek Rady Lekarskiej WIL (7,8,9 kadencja), Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy WIL (7,8,9 kadencja), członek Komisji Bioetycznej przy WIL (8 kadencja), zastępca Prezesa RL WIL (8,9 kadencja).

Członek Rady Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej (8,9 kadencja), przewodniczący Ośrodka Bioetyki NRL (9 kadencja).

Wolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża (w latach 2001-2009 prezes Lubelskiego Zarządu Okręgowego PCK).

 

Pan prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak;

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu.  Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.  W latach 2005-2012 dziekan Wydziału Farmaceutycznego oraz prorektor ds. studenckich  w latach 2012 – 2019 i 2020-2024.  Konsultant krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej i szpitalnej w latach 2006 – 2018 oraz członek  Komisji Akredytacyjnej MZ ds. szkolenia podyplomowego, a także Zespołu Ekspertów MZ  i CMKP  ds. szkoleń podyplomowych z farmacji klinicznej i szpitalnej.

Autor ponad 400 publikacji z zakresu biofarmacji, farmakokinetyki klinicznej, farmakodynamiki i farmacji szpitalnej oraz 10 podręczników akademickich.

Laureat wielu nagród indywidualnych i zespołowych Ministra Zdrowia i  Rektora UMP.

Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych między innymi European Society of Oncology Pharmacy (ESOP), członek – korespondent Institut de Coopération avec l’Europe Orientale (ICEO) Université de Montpelier I, GERPAC France, vice-prezes ZG Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 2014 - 2021, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii oraz Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej.

 

Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska;

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracuje w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, z którym jest związana od początku swojej działalności zawodowej i naukowej.

Specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, lekarz praktyk i nauczyciel akademicki. Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP do 2015 r., a w ostatnich latach Kierownik Kliniki Geriatrii. Od 2020 r. na emeryturze, ale  kontynuuje działalność naukową i dydaktyczną w Szkole Zdrowia Publicznego oraz Klinice Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii , CMKP.

Dorobek naukowy i dydaktyczny koncentruje się wokół tematyki zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej, witaminy D i chorób metabolicznych kości, a zwłaszcza osteoporozy u ludzi starych, i obejmuje ponad 400 prac naukowych.

Profesor Marcinowska-Suchowierska  w roku 2023 została powołana przez Ministra Zdrowia na Przewodniczącą Naczelnej Komisji Bioetycznej a do tego czasu uczestniczyła aktywnie w pracach Komisji Bioetycznej CMKP, ponad 20 lat, czuwając jako jej przewodnicząca nad przebiegiem badań klinicznych. Działa także w gronie ekspertów polskich (przewodnicząca zespołu) i zagranicznych ds. osteoporozy oraz niedoborów witaminy D.

W 2015 roku Prof. Marcinowska-Suchowierska została powołana przez Pana Prezydenta RP w skład Narodowej Rady Rozwoju, pracując w Radzie ds. Ochrony Zdrowia koncentrując się na zagadnieniach związanych z geriatrią oraz kształceniem podyplomowym lekarzy.

W lutym 2022 roku została nominowana do Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej zasiadając w Izbie Nauk Medycznych.

Swoją działalność lekarską ukierunkowaną na osoby dorosłe wzbogaca pracą na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych autyzmem w ramach organizacji pozarządowych - Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin „Krok po Kroku”, którą założyła przed 20 laty.

 

 Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska; 

Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Absolwentka Wydziału lekarskiego w  Warszawie. Profesor ze specjalizacją pediatrii, gastroenterologii dziecięcej i transplantologii klinicznej. Twórczyni modelu opieki nad dzieckiem z niewydolnością wątroby oraz jeden z twórców programu przeszczepiana wątroby u dzieci w Polsce.

Autorka licznych publikacji polskich i zagranicznych z zakresu gastroenterologii, hepatologii i transplantologii dziecięcej.

Jest członkinią międzynarodowych towarzystw naukowych ESPGHAN i IPTA. Była Prezesem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego i Vice Prezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Obecnie jest Prezesem Stowarzyszenia na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" (OPP).

W latach 2012-2018 Przewodnicząca Komisji Bioetycznej przy Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Pan prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski;

Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego- Państwowego Instytutu Badawczego, Kierownik Centrum Zaburzeń Rytmu Serca.

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 – doktora habilitowanego nauk medycznych.

Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku.

W latach 2016-2018 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministrem Zdrowia w latach 2018-2020.

Jest członkiem towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m.in. Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz European Heart Rhythm Association. Reprezentant w ramach jednostki POLCRIN (ang. Polish Clinical Research Infrastructure Network).  
Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych.

Współpracował z fundacją Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, zajmującą się pomocą obywatelom polskim pozostawionym poza wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom z Grodna i Wołkowyska. Współpracował również z fundacją „Serce dla Arytmii” promującą wiedzę dla pacjentów i lekarzy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia arytmii oraz ze Stowarzyszeniem Pacjentów „Serce dla Arytmii”.

 

Pani dr hab. n med. Aleksandra Wesołowska.

Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Biologii Medycznej, Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie.

Laureatka prestiżowej nagrody im. T. Sendzimira przyznanej przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce (2008) Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019) za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa (2018).

Założycielka i Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego, której działalność doprowadziła do poprawy opieki okołoporodowej w zakresie żywienia wcześniaków i noworodków chorych poprzez utworzenie w polskich szpitalach banków mleka kobiecego. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association, EMBA), Członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia oraz sekretarz grupy ds. potrzeb pacjentów przy Prezesie Agencji Badań Medycznych.

Jest promotorką karmienia piersią i rzeczniczką bezpiecznej farmakoterapii w okresie ciąży i laktacji oraz zwiększenia dostępu do badań klinicznych dla pacjentek w okresie okołoporodowym.

 

Pan prof. dr hab. Paweł Łuków;

Filozof i etyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2020 r. dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1987 ukończył studia filozoficzne w Uniwersytecie Warszawskim. W 1994 na podstawie napisanej pod kierunkiem Jacka Hołówki rozprawy pt. Prawomocność normatywna rozumu praktycznego w filozofii Kanta uzyskał w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UW stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (dyscyplina: filozofia, specjalność: filozofia). Na tym samym wydziale na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta otrzymał w 2006 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. W 2014 prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.

Został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w Wydziale Filozofii i Socjologii w Instytucie Filozofii, pracownikiem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szkole Zdrowia Publicznego w Zakładzie Ekonomiki, Prawa i Zarządzania oraz profesorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii w Zakładzie Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny.

Objął funkcję przewodniczącego Komitetu Etyki w Nauce PAN. Został członkiem Komitetu Bioetyki PAN oraz członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Jest ponadto kierownikiem Zakładu Etyki na Wydziale Filozofii UW.  Jest członkiem European Group on Ethics in Science and New Technologies.

 

Pani dr hab. Marta Soniewicka, prof. UJ;

Pracuje na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. nauk prawnych oraz dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Swój pierwszy doktorat obroniła na WPiA UJ w 2007 roku na podstawie pracy pt. A Study of Selected Conceptions of Global Distributive Justice. Habilitację z nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych uzyskała w 2018 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Odbyła liczne staże zagraniczne, w tym na Uniwersytecie w Cambridge (UK), Uniwersytecie w Oxfordzie (UK), Uniwersytecie Notre Dame (USA) oraz jako stypendystka Fulbrighta na Uniwersytecie Bostońskim (USA).

Zajmuje się filozofią prawa, filozofią polityczną, etyką i bioetyką. Jest autorką licznych publikacji naukowych, zarówno monografii, jak i artykułów, a także redaktorką wielu książek. Brała udział jako prelegentka w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym jako wykładowca plenarny na African Health Congress w RPA.

Jest członkinią rady wydawniczej CEE Forum Legal Theory Yearbook, redakcji czasopisma Forum Prawnicze, jak również Zespołu ds. Etyki Badań w Naukach o Życiu w ramach Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na UJ. Od 2017 roku pełni funkcję eksperta komisji etycznych, powoływanych przez Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych z ramienia Komisji Europejskiej.

 

Ks. prof. dr hab. Paweł Prüfer;

Duchowny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Studia magisterskie ukończył na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Doktorat z nauk społecznych obronił na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie, na Wydziale Nauk Społecznych w 2004 roku.

Przynależy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, gdzie od 2022 roku pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Socjologii Religii. Jest członkiem Rady Naukowej m.in. czasopisma „Zeszyty Naukowe Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie”. Od wielu lat jest organizatorem licznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz członkiem wielu Komitetów Naukowych tychże konferencji. Współpracuje z przedstawicielami wielu ośrodków naukowych w Polsce i za granicą, szczególnie we Włoszech.

Pracę naukową wiąże z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w kilku placówkach dydaktyczno-naukowych. Od kilkunastu lat jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu oraz etyki życia społecznego, gospodarczego i politycznego w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze.

Jako profesor nadzwyczajny prowadzi zajęcia dydaktyczne z socjologii ogólnej, socjologii edukacji, socjologii życia gospodarczego  oraz z socjologii w zarządzaniu współczesną organizacją w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Jego zainteresowania badawcze to: nauki społeczne, a szczególnie teorie socjologiczne, etyka społeczna, socjologia rozwoju, socjologia religii, socjologia moralności, katolicka nauka społeczna, socjologia edukacji i młodzieży, socjologia refleksyjna, włoska socjologia. Jest autorem około trzystu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

 

Pani prof. dr hab. Joanna Agnieszka Haberko;

Prawnik, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa medycznego, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Doktoryzowała się w 2003 na podstawie pracy pt. Zawarcie umowy konsumenckiej. Habilitację uzyskała w 2012 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych.

Jest pracownikiem Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. W latach 2012-2020 prodziekan tego wydziału. Autorka ponad 150 publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i medycznego, w tym redaktor tomu IV Systemu Prawa Medycznego. Autorka komentarzy do ustawy o leczeniu niepłodności oraz wespół z I. Uhrynowską-Tyszkiewicz komentarza do ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu koórek, tkanek i narządów. Współautorka komentarza do KC oraz KRO.

Prowadzi zajęcia na Studiach Prawa Medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 2013-2023 zasiadała w Komisji Bioetycznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. W kadencji 2010-2014 członkini Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia. W 2016 została wyróżniona Honorowym Medalem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

W 2021 otrzymała tytuł profesora nauk społecznych.

 

Pan Mecenas Damian Jakubik;

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (prawo), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Promocja Andrzej Frycz-Modrzewski), aplikacji legislacyjnej oraz studiów Master of Business Administration in Public Healthcare (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu we współpracy z Uczelnią Łazarskiego).

Pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwie Środowiska, Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele lat zajmując stanowiska kierownicze, w tym w komórkach odpowiedzialnych za zapewnianie obsługi prawnej.

Członek Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, mediator stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Zastępca Przewodniczącego Naczelnej Komisji Bioetycznej. Pełnił również funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kierowania zespołami ludzkim, wdrażania zmian w organizacjach, jak również efektywnego dysponowania środkami publicznymi.

Współautor wielu rozwiązań o charakterze instytucjonalnym dotyczących systemu ochrony zdrowia. Członek zespołów prowadzących negocjacje w postępowaniach z udziałem płatnika publicznego oraz Ministra Zdrowia, w tym o charakterze nieprocesowym – z interesariuszami społecznymi.

 

Pani Mecenas Eunika Książkiewicz; 

Adwokat niewykonujący zawodu. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentką kierunku Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Członek Grupy Eksperckiej ds. badań klinicznych Komisji Europejskiej (Expert Group on Clinical Trials).

Pełniła funkcję członka Zespołu Ministra Zdrowia ds. opracowania projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz kierownika merytorycznego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Akademia Badań Klinicznych" finansowanego ze środków Unii Europejskich realizowanego przez Agencję Badań Medycznych w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl.

W latach 2014-2019 zawodowo związana z Ministerstwem Zdrowia (Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departament Polityki Lekowej i Farmacji). Od maja 2019 roku pracownik Agencji Badań Medycznych, gdzie aktualnie pełni rolę Zastępcy Dyrektora Wydziału Nauki i Finansowania Projektów.  Posiada szerokie doświadczenie w planowaniu zadań związanych z rozwojem badań klinicznych w Polsce, a także w inicjowaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu pracy w zakresie prowadzenia prac legislacyjnych związanych z opracowaniem oraz opiniowaniem projektów aktów normatywnych powszechnie obowiązujących.

 

Pani prof. dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak;

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, specjalistka w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa medycznego i farmaceutycznego, profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jest kierownikiem Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Członkini Rady Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych. Działała też jako członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz European Association of Health Law.

Autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa medycznego oraz systemu ochrony zdrowia. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej badań klinicznych. Biegle włada językami obcymi, w tym angielskim, włoskim i hiszpańskim.

 

Pani dr n. prawn. Katarzyna Lenczowska –Soboń;

Doktor nauk prawnych.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie, pracuje w 3 Wydziale do walki z przestępczością gospodarczą. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych. Członek Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej. Członek Zespołu Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP.

Autorka prac z zakresu prawa medycznego, procedury karnej,  kryminalistyki, cyberprzestępczości i prawno - karnej ochrony zabytków.

 

Pan Igor Grzesiak;

Wiceprezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Ukończył podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Projektami. Koordynator wielu akcji społecznych z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych.  Jest członkiem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Forum Organizacji Pacjentów przy Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kierował dużymi projektami w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych – Swiss Contribution oraz programami Obywatele dla Demokracji i Aktywni Obywatele finansowanymi ze środków EOG. Współpracował przy projektach realizowanych z dotacji Ministerstwa Zdrowia, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz programu Erasmus +.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Kamiliańskiej Misji Społecznej”. W 2021r. sekretarz zespołu ekspertów do opracowania Rządowego Projektu Polityki Zdrowotnej na lata 2022- 2026 pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”.

 

Pani Urszula Jaworska;

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, studentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Baletu. Fundator – Założyciel Fundacji Urszuli Jaworskiej działającej od 1997 roku.

Jest twórcą jednego z pierwszych w kraju Banku Dawców Szpiku. Od kilku lat czynnie angażuje się w pomoc dla pacjentów z nowotworami krwi, ale także chorych z guzami mózgu, wirusem HCV czy Stwardnieniem Rozsianym. Fundacja zajmuje się również zmianami systemowymi z perspektywy pacjenta.

Od kilku lat czynnie działa między innymi przy Rzeczniku Praw Pacjenta jako Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 

Pani Magdalena Kołodziej;

Ekspert aktywnie wspierający organizacje pacjenckie, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i aktywizacji pacjentów a także komunikacji z pacjentem, specjalista ds. marketingu i zarządzania projektami, orędowniczka włączania pacjentów w procesy decyzyjne w ochronie zdrowia i działań na rzecz wprowadzenie pacjentocentrycznego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Menadżer z doświadczeniem w organizacji i kompleksowym zarządzaniu projektami edukacyjnymi oraz moderator dialogu społecznego w ochronie zdrowia

Prezes Fundacji MY Pacjenci, aktywny członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, wiceprzewodnicząca Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia.

Opcje strony

do góry